ArtPro
Language
Pu Ru
Aixinjueluo, Manchurian man with a blue flag, grandson of Prince Yi Yi Wang, Pu Zi generation, Emperor Guangxu gave the name Confucian, the word Xin She, Han Yu Tang Zhai. Born in Daqing Beijing. Because his poems, books, and paintings are as famous as Zhang Daqian, future generations refer to them as "South Zhang Bei Pu". Same name with Huang Junbi and Zhang Daqian as "three families crossing the sea".
MasterpieceUpcoming(0)Recent(11282)